Bates, Ashton Sydney Dafydd

In loving memory – 1993